O nás

SYNAGÓGA TRENČÍN o.z. je dobrovoľným združením občanov v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. Toto občianske združenie bolo založené s cieľom využiť možnosti synagógy v Trenčíne, vytvoriť „dom stretávania“ ako kultúrnu ustanovizeň a  zvýšiť tak atraktivitu synagógy.

Činnosť zahŕňa podporu rozvoja synagógy, zvýšenie návštevnosti, sprístupnenie synagógy pre využitie jednotlivcom, organizáciám, propagáciu synagógy prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov - tlač, televízia, billboardy, letáky a pod., spoluprácu s inými združeniami, organizáciu kultúrnych a spoločenských akcií, umeleckých výstav a ďalších podujatí v priestoroch synagógy. Rozvoj cezhraničnej spolupráce, zachovávanie, pestovanie a šírenie tradícií spojených so synagógou, vyhľadávanie a vytváranie príležitostí ktoré majú priamy vplyv na prosperitu a rozvoj Synagógy.

 
Synagóga Trenčín, o.z. sústreďuje historické, kultúrne ako aj iné odborné informácie o synagóge a možnostiach jej ďalšieho budúceho rozvoja. Usiluje sa zvýšiť záujem obyvateľov Mesta Trenčín ako aj turistov o synagógu, jej históriu a možnosti jej aktuálneho využitia. Cieľom usporadúvania a podporovania akcií a podujatí je vytvoriť v synagóge priestor pre trávenie voľného času rodín s deťmi.
 
Synagóga Trenčín, o.z. organizuje reklamné a propagačné podujatia zamerané na propagáciu synagógy s cieľom zlepšiť povedomie obyvateľov ale aj návštevníkov Mesta Trenčín o synagóge. Vytvára ekonomickú základňu pre plnenie programových cieľov SYNAGÓGA TRENČÍN o.z., podporuje, vyhľadáva a získava finančné zdroje, ktoré budú použité na rozvoj synagógy. Cieľom o.z. je koordinovať aktivity rôznych organizácií s podobným zameraním, komunikovať s verejnou správou, občanmi, tretím sektorom, podnikateľským sektorom, univerzitami, základnými a strednými školami, zahraničnými organizáciami, uverejňovať publikácie, organizovať stretnutia a podujatia pre lepšiu informovanosť verejnosti.
 
SYNAGÓGA TRENČÍN o.z. je samostatnou nezávislou právnickou osobou vykonávajúcou svoju činnosť v rámci vlastných stanov a platných právnych noriem Slovenskej republiky. Sídlom SYNAGÓGA TRENČÍN o.z. je Hviezdová 1, 911 01 Trenčín.